Plan for ungdomsskolen

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for ungdomsskolevirksomhed. Planen, som sidst vedtaget efter sidste kommunalvalg, er beskrevet herunder

Oversigt over ungdomsskolevirksomheden

Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge.

Ungdomsskolens formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Ungdomsskoletilbuddet omfatter:

 1. Almen undervisning
 2. Prøveforberedende undervisning
 3. Specialundervisning
 4. Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk og danske samfundsforhold

Efter kommunalbestyrelsens beslutning omfatter tilbuddet desuden:

 1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
 2. Heltidsundervisning
 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik
 4. Forskellige former for klubvirksomhed

 

Nærmere beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden

Kolding Kommunale ungdomsskoles overordnede politik

 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal tilgodese alle kommunens unge.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal skabe selvværd og har en særlig forpligtigelse til at tilgodese de unge, som har særligt vanskeligt ved at få fodfæste i samfundet.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være et ungdomspædagogisk miljø, tilrettelagt udfra de unges ønsker og behov inden for lokale rammer.
 • Ungdomsskolen skal kende sine brugere og deres behov, så de unge kan opleve fritid med indhold.
 • Ungdomsskoleni Kolding kommune skal være åben mod samfundet og være aktiv bidragyder på hele børne- og ungeområdet.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være aktivt med til at uddanne eleverne til medborgere i et demokrati gennem elevrådsvirksomhed, deltagelse i beslutningsprocesserne i hele ungdomsskolen og ved sikring af medansvar og medindflydelse i ungdomsskolens samværsformer.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal gennemføre folkeoplysningsarbejde på samfundsmæssige områder (miljø, kultur, omsorg for mennesker m.v.)
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal gennemføre holdningsbearbejdelse i forbindelse med forebyggende arbejde (misbrug af enhver art, kriminalitet m.v.)
 • Ungdomsskolen skal aktivt indgå i spørgsmål om uddannelse, fritidspolitik og ligestilling m.m. for at varetage målgruppens interesse.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal være en aktiv del af kommunens børne- og ungdomspolitik.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommunen skal kunne påtage sig reviderede aktiviteter for at løse specielle opgaver.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal deltage aktivt i SSP-samarbejdet.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal have tæt tilknytning til klubber under lov for støtte til folkeoplysning og lov om social service.
 • Ungdomsskolen i Kolding kommune skal kunne etablere undervisning eller andre aktiviteter, som en alternativ samværsform i forhold til bestemte målgrupper.
 • Ungdomsskolen i Kolding Kommune skal indgå i samarbejde med socialforvaltningen eller områdegrupperne i det forebyggende arbejde.
 • Ungdomsskolen skal indgå i et internationalt forum med udveksling af unge med henblik på introduktion til ungekulturer uden for Danmark
 • Ungdomsskolen skal indgå i arbejdet i lokalområderne med skole-, forenings- og fritidsområdet.
 • Ungdomsskolen skal være kommunens redskab til løsning af kommunale opgaver i forhold til målgruppen.
 • Ungdomsskolen skal aktivt gennemføre forsøgs- og udviklingsarbejde og være opmærksom på at søge forsøgsmidler.
 • Ungdomsskolen skal udvikle og forandre sig i takt med de behov nye målgrupper kræver og være opmærksom på samfundsmæssige ændringer.
 • Ungdomsskolen skal være en aktiv medspiller sammen med ungdomsuddannelser omkring frafaldsproblematikken.

Nærmere beskrivelse af ungdomsskolevirksomheden

Almen undervisning:
Kan oprettes løbende i de fag, der har de unges interesse. Fagene tilbydes i ungdomsskolens program.
Ungdomsskolens målgruppe i fritidsundervisningen er de 13 – 18 årige, men der kan i særlige tilfælde optages elever, der aldersmæssigt afviger fra dette. Optagelsesafgørelsen er delegeret til ungdomsskoleinspektøren med efterretningsforpligtigelse til ungdomsskolebestyrelsen.

Prøveforberedende undervisning:
Tilbydes med henblik på aflæggelse af folkeskolens prøver i henhold til gældende lovgivning. Holdenes timetal er afhængig af det pensum, der skal indlæres og opgives til prøven. UngKolding varetager eksamensafvikling på Småskolen Kærmindevej, Vamdrup efter gældende lovgivning.

Specialundervisning:
Tilbydes unge, der har et handicap, som gør, at undervisningen skal tilrettelægges med hensyn til eller afhjælpning af handicappet.

Undervisning for unge indvandrere:
Tilbydes for at dygtiggøre denne gruppe i det danske sprog og samfundsforhold, således de hurtigere kan deltage i det danske samfundsliv.

Knallertundervisning:
De unge tilbydes undervisning i færdselslære og knallertkørsel i henhold til justitsministeriets bestemmelser herom. Undervisningen afvikles i henhold til gældende lovgivning. Holdene etableres efter behov.

Heltidsundervisning/Dagundervisning:
Nordre Skole, der er en alternativ skole for 7. – 10. klasses elever der ikke fortsat kan eller ønsker at modtage det traditionelle folkeskoletilbud. Vi underviser i små grupper således lærerne har god tid til de enkelte elever. Med udgangspunkt i folkeskolens målsætning arbejder vi med at kvalificere eleverne på det faglige, sociale og personlige plan så de bliver bedre rustede til videre uddannelse eller erhvervsarbejde.
Eleverne skal visiteres til Nordre Skole gennem PPR .


PULS, der står for Personlig Udvikling, Læring og Socialisering er et tilbud om dagundervisning for sentankomne unge to-sprogede. Der er tale om et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, som primært skal kvalificere unge to-sprogede til folkeskolens afgangsprøver.

Sprogklassen, der i samarbejde med Sprogskolen Kolding giver mulighed for at aflægge sprogskolens prøver iflg. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (§375).


Pigeklassen, som er undervisning i Dansk, Matematik, Engelsk, Idræt og Emnefag. Emnefag indeholder elementer fra samfundsfag, geografi, historie, biologi, billedkunst, musik, håndarbejde, smykker, make-up, sløjd, kristendom og meget andet. Der er oftes tale om individuelt tilrettelagt undervisning til hver enkelt elev. Der er mulighed for folkeskolens afgangsprøve i Dansk, Matematik og Engelsk. Eleverne visiteres til Pigeklassen gennem PPR.

Integreret klub og fritidsvirksomhed:
Den integrerede klub og fritidsvirksomhed i ungdomsskolen har en primær målgruppe fra 10 – 18 år.

UngKolding:
Der er åbne ungdomsskoleklubber for de 13 – 18 årige på hhv. C. F. Tietgensvej 7C, Fabriksvej 22,  Gl. Kongevej 3, Christiansfeld, Nørregade 9, Vamdrup, Reinholtsbakke 29, Lunderskov
Der er en fritids- og ungdomsklub i Skovparken.
Der er fritidslubtilbud efter ungdomsskolelovgivningen i Kolding, Gl. Kongevej, Christiansfeld, Herredsvej 45, Vamdrup, Vester Nebel Skole, Lunderskov

Ungdomsskolebestyrelsen:
Der oprettes en bestyrelse for Ungdomsskolen i Kolding Kommune, jf. § 7, stk. 1, i Lov om ungdomsskoler af 8/10 2004.

 



Senest opdateret 28.10.2022 11:02 af YKLJON