Nordre Skole

Hvad er Nordre Skole

Nordre skole følger lovgivningen om heltidsundervisning

 

Hvad er heltidsundervisning?

”Ungdomsskolens heltidsundervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folkeskolen, og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fag, læseplaner, timeopdeling, mv.” 

Kilde: Undervisningsministeriet. 

 

Hvad er heltidsundervisning?

Undervisningen i Nordre skole skal svare til folkeskoleniveau, men er fritaget fra de almindelige krav om fx læseplaner og fag. Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov.  Det betyder konkret at Nordre skole har: 

 • Tolærerordning og færre elever i klasserne 
 • Fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 
 • Individuel fastholdelses- og uddannelsesvejledning 
 • Øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde 
 • Kortere skoledage
 • Fokus på at anvende en anerkendende pædagogik og særlige metoder målrettet elevgruppen (fx kreative øvelser, co-operative learning, værkstedsundervisning) 

Nordre skole har derimod ikke muligheder som fx et social- pædagogisk tilbud. Der er ikke psykologer eller andre professionelle behandlere tilknyttet tilbuddene. Derfor vil unge, der har brug for specialtilbud, behandling eller som ligger kognitivt udenfor normalområdet, ikke kunne modtage den rette støtte eller behandling i Nordre skole.  

 

Formålet med undervisningen

En del af eleverne i Nordre skole har flere skoleskift bag sig eller er på kanten til helt at falde helt ud af uddannelsessystemet. Sigtet med undervisningen er derfor, at give eleverne lysten til at lære tilbage og at motivere dem til videre uddannelse. Derfor er der fokus på, at eleven oplever succeser og får positive erfaringer med det at gå i skole.  Et overordnede formål er at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse eller et job og samtidig ruste eleverne personligt og socialt til at klare sig selv i tilværelsen.

 

De konkrete mål med undervisningen varierer mellem ungdomsskolens afdelinger, men inkluderer at eleverne: 

 • Bliver afklaret omkring egne drømme og ønsker for fremtiden
 • Får lyst til at lære og udvikle sig fagligt  
 • Genvinder selvværd og selvtillid 
 • Lærer at indgå i sociale relationer 
 • Opnår de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdoms- og voksenliv 
 • Bliver personligt, fagligt og socialt parat til videre uddannelse eller job

Målgruppen

Nordre Skole er en skole for unge der går på 7. og 8. årgang, som ikke længere kan se sig selv i rammerne af deres folkeskoletilbud. 

 

Der kan være mange årsager til en elev ikke kan modtage det traditionelle folkeskoletilbud. Der kan være udfordringer med motivationen til skolegangen, udfordringer med selvkontrol, socialt sammenspil, angstproblematikker, uklarhed omkring fremtidsudsigter, belastningsreaktioner og mange andre udfordringer.

 

Fælles for eleverne i Nordre er, at de at de har haft en oplevelse af at folkeskolen ikke har kunnet rumme dem, og at de ikke har haft en meningsfuld skolegang. Derfor døjer mange af eleverne med skoletræthed og manglende faglig selvtillid. 

Hvordan foregår indstillingen til Nordre Skole?

Når PPR Kolding modtager en indstilling fra den afgivne skole på en elev, der kan få et udbytte af et skoletilbud på Nordre Skole, afholdes snarest et indstillingsmøde.

 

På indstillingsmødet indgår elevens skolepapirer herunder faglig status og eventuelle test foretaget af PPR. Udtalelser fra sagsbehandler og lignende kan også indgå. Indstillingsudvalget beslutter herefter, hvorvidt eleven kan optages på skolen.

 

Der kan indstilles og optages elever løbende på Nordre skole.

 Senest opdateret 04.03.2024 10:52 af YKCAAD